fbpx

Author Archives: admin

Промяна в капитала

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 02.10.2023 г. съгласно вписване № 20231002174759 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, като същият бе намален чрез обезсилване на 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал. Във връзка с горното и в съответствие […]

уведомление смяна Дви

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото Дружеството уведомява регулаторните органи и обществеността относно прекратяването на договора с директора за връзка с инвеститорите на Дружеството Владимир Белдаров. В рамките на двумесечния срок по чл. 116г, ал. 1, изр. трето от ЗППЦК ще бъде назначен нов директор за връзка с инвеститорите, за което Дружеството ще разкрие информация допълнително.

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014; чл. 100ш, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 02.10.2023 г. съгласно вписване № 20231002174759 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала, като същият бе намален чрез обезсилване на 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал. Към настоящия момент вписаният капитал на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ […]

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомявам, че на 07.09.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: Сделката е сключена в интерес на двете страни. Страна по договора е заинтересовано лице по […]

Уведомление за паричен дивидент по акции на дружеството

С настоящото Дружеството информира акционерите, че предстои изплащането на втория транш от гласувания от акционерите дивидент, а именно сума в брутен размер на 0,08 лв. (осем стотинки) на акция. В съответствие с чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право […]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение […]

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 02.08.2023 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното:

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 900 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение […]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 1 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение […]