fbpx

Author Archives: admin

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20230614. Общото събрание на акционерите ще се проведе на […]

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ ГОСПОДА,             С настоящото Ви уведомявам, че на 09.05.2023 г. Съвета на директорите на Дружеството прие решение „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД да участва в увеличаване на капитала на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ ЕАД, като извърши непарична вноска в капитала на дъщерното дружество с предмет вземания срещу „ИпоТех Софком“ ЕАД в размер на 709 […]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което ще се ще се проведе на 14.06.2023 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EEST (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 19.04.2023 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията бяха вписани следните промени по отношение на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕАД, с ЕИК: 207296582:

Уведомление

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 10.03.2023 г. беше променена правната форма на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество, с цел оптимизиране на неговата дейност. „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕАД, с ЕИК 207296582, се управлява от Съвет на директорите в състав: Ирена Тодорова Вачева (изпълнителен директор), Петър Виденов Виденов и […]

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомявам, че на 02.02.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: Сделката е сключена в интерес на двете страни. Страна по договора е заинтересовано лице по […]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам, че на 19.01.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: Сделката е сключена в интерес на двете страни. Страна по договора е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, […]

Първата реклама на заложите къщи

Още в далечната 1998г. дружеството нае човек- склуптура, който да стои пред първата заложна къща на бул. Стамболийски в София и да презентира бизнеса. 25г години по-късно дружеството има над 100 обекта в 2 държави и е публична компания с над 200 акционера. Благодарим Ви за доверието.

Изявление от Тодор Вачев

Скъпи приятели, Отдавна не е имало година, в която собствениците на наши акции да не получават дивидент. Все пак да напомним, че през 2021г. имаше допълнителни 37,5 стотинки. Причината да няма традиционния растящ дивидент е невероятното разрастване на дейността ни, което се вижда от консолидирания отчет за третото тримесечие на 2022г. Ръст на вземанията от […]