fbpx

Покана за редовно събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20240621. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.06.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Приложения: Писмени материали, които включват:

  • Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Образец на пълномощно;
  • Предложения за решения по точките от дневния ред;
  • Приложения към решенията по точките от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса в представителния офис на Дружеството на адреса на управление на Дружеството: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа източно европейско часово време, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.

В съответствие с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с чл. 110г, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Дружеството уведомява, че всички писмени материали за събранието, необходими на акционерите, за да упражнят правата си, могат да бъдат открити на следния адрес на интернет сайта на дружеството: http://sofcom.bg/връзки-с-инвеститорите/.

гр. София,

Дата: 20.05.2024 г.

С уважение:

Петър Виденов,

изпълнителен директор