fbpx

Свикване на годишно събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се ще се проведе на 21.06.2024 г. от 11:00 ч.източно европейско часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2023 г., в размер на 3 890 223,71 лв. (три милиона осемстотин и деветдесет хиляди двеста двадесет и три лева и седемдесет и една стотинки):

1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,08 лв. (осем стотинки) на акция или сума в общ брутен размер на 714 990,72 лв. (седемстотин и четиринадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и две стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;

2) Сума от 389 022,37 лв., представляваща 1/10 от реализираната печалба, да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон;

3) Остатъкът от печалбата за 2023 г. да остане като неразпределена печалба.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов, Ирена Тодорова Иванова и Вихрен Чавдаров Василев за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор Галина Петрова Ковачка, диплома № 0636 на ИДЕС, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.;

Точка десета: Приемане на решение за увеличаване на възнаграждението на изпълнителния директор и актуализиране на гаранцията за управление.

Проект за решение:

1)          Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството Петър Виденов да бъде увеличено на 3 000 лв. (брутен размер) считано от 01.07.2024 г.;

2)          На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Точка единадесета: Подновяване на мандата на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството Илиян Ясенов Малчев, Милена Богданова Димитрова и Николай Георгиев Маринов за нов 5-годишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка дванадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване актовете и решенията пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

С уважение:

Петър Виденов,

изпълнителен директор