fbpx

Прехвърляне на вземания от македонската компания

Основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Относно сделка по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам, че на 09.05.2024 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, беше сключен договор за цесия между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (приобретател) и дъщерното дружество „Макком Залози“ ДООЕЛ – в ликвидация (прехвърлител), по силата на който Дружеството прехвърля свои вземания, които има към трети незаинтересовани лица.

Предмет на договора са вземания в размер на 9 673 534 денари, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите принадлежности, които са налични или могат да възникнат, като за придобиването им „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД не дължи възнаграждение на прехвърлителя. Сделката е сключена в интерес на двете страни.

Заинтересовано лице по сделката е Ирена Тодорова Иванова, която е член на Съвета на директорите на публичното дружество и законен представител на дъщерното дружество (чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК).

Сделката не преминава праг по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Дата: 09.05.2024 г.                        

С уважение:

Петър Виденов,

изпълнителен директор