fbpx

Ликвидация на дъщерното дружество в Северна Македония

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 27.03.2024 г. стартира производство по ликвидация на дъщерното дружество Макком Залози Дооел (Скопје), която ще се извърши съгласно законодателството на Република Северна Македония.

Това решение е взето след обстойно проучване на оперативната среда и бъдещите перспективи за развитие в страната и е резултат от настъпилите значителни промени в законодателството, регулиращо небанковите финансови институции в Република Северна Македония. Тези промени доведоха до увеличаване на регулаторните изисквания и, следователно, до значително повишаване на оперативните разходи. След внимателно извършени финансови анализи и оценки на бъдещите разходи в сравнение с потенциалните приходи, ръководството на Дружеството стигна до заключението, че продължаването на дейността при тези нови условия се оказва финансово неизгодно.

Групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД изгради силни отношения със своите клиенти и партньори в Република Северна Македония през годините и благодари на всички за доверието и подкрепата.

Въпреки прекратяването на дейността на дъщерното дружество, ние сме ангажирани с гладкото приключване на всички текущи ангажименти и обслужване на нашите клиенти в процеса на преход. Като част от стратегията на Дружеството за излизане от този пазар е и бъдещата ликвидация на другото дъщерно дружество – МАККОМ КЕШ ДООЕЛ (Скопје), която предстои да стартира.

Макар да затваряме тази глава от нашата история, Дружеството остава ангажирано с мисията да предоставя висококачествени финансови услуги и да търси нови възможности за развитие на други пазари.

Дата: 27.03.2024 г.                                       

С уважение:

Петър Виденов