fbpx

Покана за извънредно събрание на акционерите

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите

на „София Комерс – Заложни къщи“ АД

На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 36, ал. 3, т. 4 от Устава на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието SCOMEGM240308.

 Общото събрание на акционерите ще се проведе на 08.03.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа източно европейско часово време – EET (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 893 738,40 лв. (осемстотин деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки) или по 0,10 лв. (десет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание, лично или чрез упълномощен представител.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Централният регистър на ценни книжа предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към 23.02.2024 г., имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание капиталът на „София Комерс – Заложни къщи“ АД е в размер на 8 937 384 лева. Дружеството има издаден един клас обикновени акции (с ISIN код BG1100053054), както следва: 8 937 384 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите е 8 937 384.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди датата на провеждане на общото събрание лицата по предходния параграф представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар и на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 11:00 часа източно европейско часово време – EET (09:00 ч. координирано универсално време – UTC). Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „София Комерс – Заложни къщи“ АД и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до два работни дни, предхождащи деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@sofcom.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за общото събрание.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон 25.03.2024 г. в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1618, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, всеки ден от 10:00 ч. до 16:30 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието, се оповестява по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, чрез http://x3news.com.

Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: http://sofcom.bg/връзки-с-инвеститорите/.