fbpx

Покана за извънредно общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 08.03.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.

Дневният ред на общото събрание е:

Точка първа: Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 893 738,40 лв. (осемстотин деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки) или по 0,10 лв. (десет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

 

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.