fbpx

Относно предоставен депозит от дъщерно дружество

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица” № 74, ет. 3, офис 3.3, представлявано от изпълнителния директор Петър Виденов Виденов

Основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Относно предоставен депозит от дъщерно дружество

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 300 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 4 % годишно, за период от 1 година.

Договорът е сключен на 22.12.2023 г. при горепосочените параметри.

В сделката участват заинтересовани лица, доколкото Петър Виденов (изпълнителен директор) и Ирена Вачева (председател на СД) са членове на управителния орган на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, което е насрещна страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК).

С уважение

Петър Виденов,

изпълнителен директор