fbpx

Промяна в капитала

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 02.10.2023 г. съгласно вписване № 20231002174759 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, като същият бе намален чрез обезсилване на 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал.

Във връзка с горното и в съответствие с чл. 112д от ЗППЦК, с настоящото Ви уведомявам, че размерът на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД към края на месец октомври 2023 г. е в размер на 8 937 384 лева, разпределен в 8 937 384 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, всяка от които с право на глас.