fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014; чл. 100ш, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 02.10.2023 г. съгласно вписване № 20231002174759 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала, като същият бе намален чрез обезсилване на 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал. Към настоящия момент вписаният капитал на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е в размер на 8 937 384 лева, разпределен в 8 937 384 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Във връзка с горното, на 03.10.2023 г., бе обявен и измененият Устав на Дружеството.

Промените са отразени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 14.06.2023 г. и след изтичането на установения в чл. 150, ал. 2 от Търговския закон 3-месечен срок.