fbpx

Уведомление за паричен дивидент по акции на дружеството

С настоящото Дружеството информира акционерите, че предстои изплащането на втория транш от гласувания от акционерите дивидент, а именно сума в брутен размер на 0,08 лв. (осем стотинки) на акция.

В съответствие с чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, а именно към 28.06.2023 г.

Начална дата на втори транш: 11.08.2023 г.

Дивидент на акция (бруто) за транш: 0.08 лв.;

Дивидент на акция за транш (нето): 0.076 лв. (само за акционери физически лица);

Общ размер (бруто): 714 990.72 лв.

Плащанията на акционерите, които нямат клиентски подсметки при Инвестиционни посредници, ще се извършат чрез „Интернешънъл Асет Банк“ АД.