fbpx

Покана за свикване на извънредно Общо събрание

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 20.12.2019 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 03.01.2020 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Писмените материали за събранието може да свалите от тук:

Уведомление ; Протокол СД, 06.11.2019 ; Покана за свикване на извънредно ОС

Условия и ред упълномощаване ; Проект на Условия и ред на изплащане на меджинен дивидент ;

Доклад на Съвета на директорите ; Писмени материали, извънредно ОС, 20.12.19Финансова информация