fbpx

Покана за ГОС на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 15.06.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Приложения: Писмени материали, които включват:

  • Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Образец на пълномощно;
  • Предложения за решения по точките от дневния ред;
  • Приложения към решенията по точките от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да бъдат открити на интернет сайта на дружеството http://sofcom.bg/, както и да се получат на адреса в представителния офис на Дружеството на адрес : гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.

Допълнителни материали

GOS2016– Всички документи за предстоящото събрание