ДАННИ ЗА СОФКОМ

Цената на акцията е въпрос на мнение, но дивидентът е факт!

Тодор Вачев

Дружеството емитира успешно облигационна емисия на стойност 3 милиона лева и я върна на кредиторите си в срок, изплащайки лихва от 12% годишна ставка.

Възползвайте се от възможността да инвестирате в една стабилна и успешна компания, с богат опит и  професионализъм. Със сериозна възможност за развитие както в страната, така и в чужбина. Днес дружеството има обикновени акции.

Таблица за изплатени дивиденти по години

  Изплатени дивиденти                  /лева/
Година Обикновени акции  /за брой/  Привилигировани акции  /за брой/
2007 0,40 лв.
2008 1,00 лв. 0,75 лв.
2009 0,75 лв.
2010 1,50 лв. 0,75 лв.
2011 1,00 лв. 0,75 лв.
2012 0,75 лв.
2013 0,75 лв.
2014 0,75 лв.
2015 1,00 лв. 0,75 лв.
2016 1,00 лв. 0,75 лв.
2017 0,25 лв. 0,23 лв.
2018 0,30 лв. 0,60 лв.
2019 0,35 лв. 0,60 лв.
  0,20 лв. 0,30 лв.
2020 0,20 лв. 0,30 лв.
  0,25 лв. 0,30 лв.
2021 0,25 лв. 0,30 лв.
  0,38 лв. 0,38 лв.
Тотал на акция 7,68 лв. 10,15 лв.

д-р Ирена Вачева
Председател на съвета на директорите

Вихрен Василев
независим член

Габриела Топалова
Директор връзки с инвеститорите

Петър Виденов
Изпълнителен директор

Съгласно Устава на „София Комерс – Заложни къщи” АД Дружеството има едностепенна система на управление. Контролните органи са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Общото събрание на Дружеството се провежда в централния офис. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството. Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър най-малко 30 дни преди желаната дата.

Актуален устав на “София Комерс Заложни Къщи”АД: Устав 25 юни 2021г

Проспект 2016 – привилегированa емисия

Дружеството спазва стриктно българския национален кодекс за корпоративно управление (НККУ). Повече информация за кодекса: Програма за корпоративно управление

Политика на възнагражденията СД ;

Анекс Политика на възнагражденията Прокурист

      Management of “Sofia Commerce Pawnshops” JSC

According to the Memorandum of Association (MOA) of “Sofia Commerse Pawnshops” JSC, the Company has one-tier management system. The control authorities are the General Assembly of shareholders and the Board of Directors.Board of Directors:

 • Irena Todorova Vacheva – Chairman of the Board of Directors, email: vacheva(@)sofcom.bg
 • Petyr Videnov Videnov – CEO, email: videnov(@)sofcom.bg
 • Vihren Vasilev – Independent member of the Board of Directors, email: vasilev(@)sofcom.bg

Gabriela Topalova – Investor Relations Director, topalova(@)sofcom.bg, tel: 0895 552 433

The General Assembly of shareholders includes shareholders with voting rights. They participate in the General Assembly personally or through a representative, authorized by an explicit written power of attorney under Art. 116, para. 1 of Law on Public Offering of Securities. The General Assembly of the Company is held in the head office. The regular General Assembly is held until the end of the first half year following the end of the accounting year. The General Assembly is convened by the Board of Directors. It may also be convened by a request of shareholders, holding at least 5 per cent from the capital of the Company. The convening is done by announcing an invitation in the Commercial Register at least 30 days before the requested date. The Company strictly complies the Bulgarian National Corporate Governance Code.

 

ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА 2022 г.

 

Мероприятие

Дата/Срок

 Отговорни лица

1.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за IV-то тримесечие на 2021г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 31.01.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

2.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за IV-то тримесечие на 2021г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

До 01.03.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

3.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2021г., съгласно чл. 100н, ал.1 от ЗППЦК

 

До 31.03.2022г.

Главен счетоводител, Независим одитор, Директор за връзки с инвеститорите

4.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за I-то тримесечие на 2022г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 29.04.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

5.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2021г., съгласно чл. 100н, ал.2 от ЗППЦК

 

До 29.04.2022г.

Главен счетоводител, Независим одитор, Директор за връзки с инвеститорите

       

6.

Обявяване на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите вкл. за приемане на годишните финансови отчети в ТР, КФН, „БФБ”АД, Централен депозитар и пред обществеността съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК

 

Минимум 30 дни преди датата на ОСА, но не по-късно от 30.05.2022г.*

Изпълнителен директор Юрист на дружеството, Директор за връзки с инвеститорите

7.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за I-то тримесечие на 2022г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

До 30.05.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

8.

Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, съгласно чл. 115 от ЗППЦК

 

Не по-късно от 30.06.2022г.

Изпълнителен директор, Юрист на дружеството, Директор за връзки с инвеститорите

9.

Публикуване в Търговски регистър на Одитирани годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран), приети от Общото събрание на акционерите

 

Не по-късно от 30.09.2022г.

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

10.

Уведомяване на КФН, „БФБ”АД и Централен депозитар за взето решение за изплащане на дивидент

 

Незабавно в същия ден на Общото събрание на акционерите

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

11.

Представяне на протокола от проведеното Общо събрание на акционерите в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността, съгласно чл. 117 от ЗППЦК

В срок до 3 работни дни след проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 03.07.2022г.*

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

12.

Заявяване за вписване на промени по партидата на дружеството в Търговски регистър

В 7-дневен срок от проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 07.07.2022г.*

Изпълнителен директор

15.

Обявяване на вписани промени по партидата на дружеството в Търговски регистър пред КФН, „БФБ”АД и пред обществеността

В 7-дневен срок от датата на вписване на промяната в ТР

Изпълнителен директор

16.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за II-ро тримесечие на 2022г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 29.07.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

17.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за II-ро тримесечие на 2021г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

До 29.08.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

18.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за III-то тримесечие на 2021г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 30.10.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

19.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за III-то тримесечие на 2021г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

 До 29.11.2022г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

20.

Периодични публикации през годината на текстове на прессъобщения, съгласно чл. 100м, ал.1 от ЗППЦК

 

Текущ

Директор връзки с инвеститорите

21.

Организиране на текущи срещи с акционерите и потенциални инвеститори в дружеството

 

Текущ

Директор връзки с инвеститорите

 

* Датата е консервативно посочена при допускане, че общото събрание е проведено на последната възможна дата (30.06.2022г.).

Забележки:

 1. Корпоративният календар за 2022г. е изготвен в края на 2021г. на база законовите изисквания към дейността на дружеството в качеството му на публично и неговите корпоративни мероприятия през 2022г. Възможни са промени в датите, свързани с провеждането на Годишното Общо събрание на акционерите и произтичащите от това задължения.
 2. В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството предоставя информация пред КФН чрез използване на единната система за предоставяне на информация по електронен път (e-register).
 3. В изпълнение на изискванията на чл. 43а, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез използване на информационните услуги на „Сервиз финансови пазари”ЕООД – X3News

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 23.07.2021 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл.118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с уникален идентификационен код на събитието SCOMGMS20210802. Предложението за включване на нови въпроси в дневния ред е обявено в по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 22.07.2021 г. съгласно вписване № 20210722153207.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, Ви представяме актуализирана покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се проведе на 02.08.2021 г. от 12:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Приложения: Писмени материали, които включват:

 • Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
 • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
 • Образец на пълномощно;
 • Предложения за решения по точките от дневния ред;
 • Приложения към решенията по точките от дневния ред;
 • Искане по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ за включване на нови въпроси в дневния ред от акционера Калоян Ленков.

1. Уведомление Калоян СКЗК, вкл. въпроси и предложения ОСА3. Декларация чл 114б ЗППЦК, Вихрен4. Декларация чл. 234, ал.2, ал. 3 ТЗ, Вихрен5. Декларация чл.5 Наредба ЗК, Вихрен6. Декларация чл. 237 ТЗ, Вихрен7. Декларация чл. 116а, ал.2 ЗППЦК, Вихрен8_SKZK_CV_new member9_SKZK_Clean_criminal_record_no_ID10_SKZK_App_4_Declaration_ZNFO_Nikolay Marinov12_Proposal_223a_TZ_shareholder_no_IDДиплома_GDPR_НиколайИндивидуален-отчет-1-во-трим.-2021Индивидуален-отчет-2020Консолидиран-отчет-1-во-трим.-2021Консолидиран-отчет-2020Писмени материалиПокана Проект-на-условия-и-ред-за-дивидент-2.08.2021Протокол-СД-23.06.2021Уведомление_КФНУсловия-и-ред-за-пълномощни-2.08.2021

Покана и писмени материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SCOMGMS20210802. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 02.08.2021 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EEST, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 17.08.2021 г., в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса в представителния офис на Дружеството на адреса на управление на Дружеството: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа източно европейско часово време, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.

Всички писмени материали за събранието, необходими на акционерите, за да упражнят правата си, могат да бъдат открити и тук:

Покана-за-свикване-извънредно-ОСА-2.08.2021 ; Писмени-материали-извънредно-ОСА-2.08.2021 ; Проект-на-условия-и-ред-за-дивидент-2.08.2021 ; Протокол-СД-23.06.2021 ; Уведомление-ОСА-2.08.2021 ; Условия-и-ред-за-пълномощни-2.08.2021 ; Индивидуален-отчет-1-во-трим.-2021 ; Индивидуален-отчет-2020 ; Консолидиран-отчет-1-во-трим.-2021 ; Консолидиран-отчет-2020 

 

Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на София Комерс Заложни Къщи АД

Бихме искали да Ви уведомим, че на 25.06.2021 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 460 769 (един милион четиристотин и шестдесет хиляди седемстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи 65,38 % (шестдесет и пет цяло и тридесет и осем стотни процента) от общия брой акции с право на глас и 61,55 % (шестдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на Дружеството.

Подробна информация може да откриете в секция Новини и от тук: 

Протокол-ОСА-СКЗК-25.06.2021-1 ; Уведомление-за-проведено-ОСА-25.06.2021 ; Списък-акционери-ОСА-GDPR

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на СКЗК:

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20210625. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.06.2021 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EEST, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 12.07.2021 г., в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Писмените материали за събранието може да свалите от секция Новини и от тук:

Писмени материали ОСА 2021Покана за свикване на ОСА 2021Проект на промени в уставаПроект на Условия и ред за изплащане на дивидентПротокол СД 18.05.2021Уведомление изп. директорУсловия и ред за пълномощни ОСА 2021Декларации Одитен комитетДипломи Одитен комитет GDPRДоклад Директор връзки с инвеститоритеДоклад на независимия одитор ГФО 2020Доклад на независимия одитор консолидиран; Доклад на Одитен комитет за 2020г; Доклад чл. 12 Нардба 48 от 2013, изисквания към възнаграждениятаИндивидуален доклад за дейността за 2020Индивидуален отчет СКЗК 2020Консолидиран доклад за дейността 2020Консолидиран отчет СКЗК 2020