fbpx

Дружеството актуализира конверсионното съотношение и конверсионната цена

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Съгласно предвидената процедура в т. 12.2 от Проспекта на Дружеството за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации и предвид извършеното увеличение на капитала на Емитента с парични средства, настъпило в началото на месец август, следва да бъдат актуализирани конверсионното съотношение и конверсионната цена, отразяващи броя нови акции, в които може да бъде превърната една облигация от емисия с ISIN: BG2100021133, издадена от Дружеството, при упражняване на правото на конвертиране, както и тяхната цена.
Ново конверсионно съотношение: 1/22,60        Нова конверсионна цена: 8,65 лв.
Текущо конверсионно съотношение: 1/24        Текуща конверсионна цена: 8,15 лв.

Дата: 20.09.2016 г.

С уважение:
Ирена Вачева,
изпълнителен директор