Протокол от Общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 08-04-2016 г.12:00 часа

Протокол от Общото събрание на акционерите

Упражнени гласове чрез представители