Уведомление относно назначаване на прокурист и промяна в представителната власт на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 18.09.2020 г. с вписване № 20200918154036 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписана промяна в лицата, оправомощени да представляват „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. С горепосоченото вписване Ирена Тодорова Вачева беше вписана като прокурист, който да представлява Дружеството заедно и поотделно с изпълнителния член на СД. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕН ДЕПОЗИТ ОТ ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 220 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предостави като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ […]

НОВ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 20.08.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение досегашният член на Съвета на директорите Станислав Николаев […]

ПОКАНА И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството представя покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, […]

Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 20.08.2020 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 447 889 (един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции, представляващи 62,87 % от общия брой акции с право на глас […]

Уведомление за паричен дивидент

На 20.08.2020 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за второто шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на […]

Aктуализирана покана и писмени материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в съответствие с упражнено право за включване на въпроси по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 11.08.2020 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на редовното общо събрание […]

Уведомление относно разкриване на финансова информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното: С оглед разпространението на COVID-19, както и предвид въведените противоепидемични мерки, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще положи усилия да публикува […]

Уведомление относно кредитиране на дъщерно дружество от дружеството-майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 27.07.2020 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД заем в размер на 50 000 лв. при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният […]