Съобщение за проведено първо Общо събрание на облигационерите

Съобщение за проведено

първо

Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с

ISIN код BG 2100021133, издадена от  “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, гр. София, ЕИК 131459062 на 30.01.2014 г.

На проведено на 30.01.2014 г., на адреса на управление на “СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД – гр. София 1606, район Красно село, бул. ХРИСТО БОТЕВ No 3, ет. 3 първо общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия с ISIN код BG 2100021133, издадена от “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД бяха взети следните решения:

1. Общото събрание на облигационерите избра Андрей Славчев Мангъров, с ЕГН: 7412076761, с л.к N 626412019 и постоянен адрес съгласно лична карта в гр. София, жк. Люлин 902, вх. Б, ет.2, an. 28, за представител на облигационерите на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

2. Общото събрание на облигационерите определи възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 300 /триста лева/ месечно.

Протокол ОСО