В тази секция може да свалите финансовите отчети на София Комерс Заложни Къщи АД.

Финансови отчети:

Консолидиран отчет трето тримесечие 2020  /Отчет за трето тримесечие на 2020 /Консолидиран отчет второ тримесечие 2020 /Отчет за второ тримесечие 2020 /Консолидиран отчет първо тримесечие на 2020 /Отчет за първо тримесечие на 2020 /Годишен консолидиран отчет 2019 / Annual Consolidated Financial Statement 2019Годишен одитиран финансов отчет 2019 / Annual Audited Financial Statement 2019Консолидиран отчет четвърто тримесечие 2019 / Q – 4 2019 English Consloidated StatementОтчет за четвърто тримесечие на 2019 / Q – 4 2019 English Individual StatementКонсолидиран отчет трето тримесечие 2019 / Q – 3 2019 English Consloidated StatementОтчет за трето тримесечие на 2019 / Q – 3 2019 English Individual StatementКонсолидиран отчет второ тримесечие 2019 / Q – 2 2019 English Consloidated StatementОтчет за второ тримесечие на 2019 / Q – 2 2019 English Individual StatementКонсолидиран отчет първо тримесечие 2019 / Q – 1 2019 English Consloidated StatementГодишен консолидиран отчет 2018 / Annual Consolidated Financial Statement 2018Отчет за първо тримесечие на 2019 / Q – 1 2019 English Individual StatementГодишен одитиран финансов отчет 2018 / Annual Audited Financial Statement 2018Консолидиран отчет четвърто тримесечие 2018 / Q – 4 2018 English Consolidated StatementОтчет за четвърто тримесечие на 2018 / Q – 4 2018 English Individual StatementКонсолидиран отчет трето тримесечие на 2018 / Q – 3 2018 English Consolidated StatementОтчет за трето тримесечие на 2018  / Q – 3 2018 English Individual Statement Консолидиран отчет второ тримесечие на 2018 / Q – 2 2018 English Consolidated StatementОтчет за второ тримесечие на 2018 / Q – 2 2018 English Individual StatementКонсолидиран отчет първо тримесечие на 2018 / Q1 – 2018 English Consolidated StatementОтчет за първо тримесечие на 2018 / Q1 – 2018 English Individual StatementГодишен консолидиран отчет 2017 /  Annual Consolidated Financial Statement 2017Годишен одитиран финансов отчет 2017 / Annual Audited Financial Statement 2017 Тримесечен консолидиран отчет четвърто тримесечие 2017Consolidated Financial Statement Fourth Quarter 2017Тримесечни отчети четвърто тримесечие 2017  /  Q4 – 2017 EnglishТримесечни отчети за трето тримесечие 2017   /  Q3 – 2017 EnglishТримесечни отчети за второ тримесечие 2017  / Q2 – 2017 EnglishТримесечни отчети за първо тримесечие 2017  / Q1 – 2017 English Годишни Одитирани отчети 2016  /  Annual Audited Financial Statement 2016Отчети за четвърто тримесечие на 2016 г.  / Q4 – 2016 EnglishОтчети за трето тримесечие на 2016 / Q3 – 2016 EnglishПроспект 2016Отчети за второ тримесечие на 2016 / Q2 – 2016 EnglishОтчети за първо тримесечие на 2016 г / Q1 – 2016 English Одитиран Финансов Отчет 2015 / Annual Audited Financial Statement 2015Отчети за първо тримесечие на 2015Отчети за второ тримесечие на 2015Отчети за трето тримесечие на 2015Отчети за четвърто тримесечие на 2015 г.Одитирани годишни отчети 2014 / Annual Audited Financial Statement 2014Отчети за първо тримесечие на 2014Отчети за второ тримесечие на 2014Финансов отчет трето тримесечие 2014Отчети за четвърто тримесечие на 2014 г.First trimester financial statements 2014Одитирани годишни отчети 2013 / Annual Audited Financial Statement 2013Отчети за четвърто тримесечие на 2013 г.Отчети за трето тримесечие на 2013Отчети за второ тримесечие на 2013Отчети за първо тримесечие на 2013Financial statement 2013

Управление на „София Комерс – Заложни къщи”

Съгласно Устава на „София Комерс – Заложни къщи” АД Дружеството има едностепенна система на управление. Контролните органи са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.Съвет на директорите:
  • Ирена Тодорова Вачева – Председател на Съвета на Директорите, email: vacheva(@)sofcom.bg
  • Петър Виденов Виденов – Изпълнителен Директор, email: videnov(@)sofcom.bg
  • Владимир Владимиров  – Независим член на Съвета на Директорите, email: vladimirov(@)sofcom.bg
Габриела Топалова – Директор Връзки с Инвеститорите, email: topalova(@)sofcom.bgОбщото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.Общото събрание на Дружеството се провежда в централния офис. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То  може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър най-малко 30 дни преди желаната дата.Устав на София Комерс Заложни Къщи Ад 27.06.2016Дружеството спазва стриктно българския национален кодекс за корпоративно управление (НККУ). Повече информация за кодекса:Програма за корпоративно управлениеУдостверение от Асоцияцията на зк

      Management of “Sofia Commerce Pawnshops” JSC

According to the Memorandum of Association (MOA) of “Sofia Commerse Pawnshops” JSC, the Company has one-tier management system. The control authorities are the General Assembly of shareholders and the Board of Directors.Board of Directors:
  • Irena Todorova Vacheva – Chairman of the Board of Directors, email: vacheva(@)sofcom.bg
  • Petyr Videnov Videnov – CEO, email: videnov(@)sofcom.bg
  • Vladimir Vladimirov – Independent member of the Board of Directors, email: vladimirov(@)sofcom.bg
Gabriela Topalova – Investor Relations Director, topalova(@)sofcom.bgThe General Assembly of shareholders includes shareholders with voting rights. They participate in the General Assembly personally or through a representative, authorized by an explicit written power of attorney under Art. 116, para. 1 of Law on Public Offering of Securities.The General Assembly of the Company is held in the head office. The regular General Assembly is held until the end of the first half year following the end of the accounting year.The General Assembly is convened by the Board of Directors. It may also be convened by a request of shareholders, holding at least 5 per cent from the capital of the Company.The convening is done by announcing an invitation in the Commercial Register at least 30 days before the requested date.The Company strictly complies the Bulgarian National Corporate Governance Code.