“София Комерс – Заложни къщи” АД оперира на вътрешния пазар. През годините на развитие “София Комерс – Заложни къщи” АД изгражда мрежа от заложни къщи, която непрекъснато разширява: към края на 2003 г. Дружеството има открити 40 заложни къщи, към края на 2004 г. – 62, към края на 2005 г. –  97 заложни къщи, към края на 2006 г. – 130 заложни къщи, а към края на 2007 г. – 146 заложни къщи. Към края на 2008 г броят на заложните къщи достига 152, като през годината са открити 14 нови заложни къщи и са закрити 8. В края на 2009 година общият брой на заложните къщи е 158, като открити са 8 заложни къщи, а закрити – 5.През 2010 година бяха открити 5 нови заложни къщи, с което общия им брой към края на годината е 163.През тази отчетна година са закрити 13 обекта, но дружеството е отворило 13 нови заложни къщи, с което запазва броя както през 2010година, а именно- 163.

 • Дружеството е регистрирано с решение 1 на Софийски градски съд (СГС) от 25.06.1993 г. с капитал 51 000 (неденоминирани) лева, разпределени в 51 дяла, притежание на: Тодор Ангелов Вачев – 17 дяла (33,33% от капитала); Чавдар Христов Герасимов – 17 дяла (33,33% от капитала), и Илия Петров Атанасов – 17 дяла (33,33% от капитала).
 • С решение 2 на СГС от 07.07.1994 г. Илия Петров Атанасов е заличен като съдружник и капиталът е разпределен между другите двама съдружници, както следва: Тодор Ангелов Вачев – 26 дяла (53% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 24 дяла (47% от капитала).
 • С решение 4 на СГС от 26.11.1998 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 5 010 000 (неденоминирани) лева.
 • С решение 5 на СГС от 09.02.2000 г. капиталът на Дружеството е деноминиран на 5010 лева, разпределени в 501 дяла по 10 лева, притежание на, както следва: Йоско Тошев Хинков – 451 дяла (90,02% от капитала), Радослав Серафимов Велинов – 25 дяла (4,99% от капитала), Румен Райчев Георгиев – 25 дяла (4,99% от капитала).
 • С решение 6 на СГС от 02.03.2000 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 145 010 лева, разпределени в 14 501 по 10 лева и с решение 7 на СГС от 08.12.2004 г. между съдружниците е вписано прехвърляне на дружествени дялове, вследствие на което капиталът на Дружеството е притежание на, както следва: Йоско Тошев Хинков – 7251 дяла (50% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 4350 дяла (29,99% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 2900 дяла (19,99% от капитала).
 • С решение 8 на СГС от 07.02.2005 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 550 000 лева, разпределени в 55 000 по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 8250 дяла (15% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 8250 дяла (15% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 5500 дяла (10% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 22 000 дяла (40% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 11 000 дяла (19,99% от капитала).
 • С решение 9 на СГС от 21.02.2005 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 920 000 лева, разпределени в 92 000 по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 15 000 дяла (16,30% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 15 000 дяла (16,30% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 4000 дяла (4,34% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 10 000 дяла (10,87% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 22 000 дяла (23,91% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 15 000 дяла (16,30% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 11 000 дяла (11,95% от капитала).
 • С решение 10 на СГС от 05.04.2005 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 1 237 030 лева, разпределени в 123 703 по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 15 000 дяла (12,12% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 15 000 дяла (12,12% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 10 000 дяла (8% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 22 000 дяла (17,78% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 15 000 дяла (12,12% от капитала), Чавдар Христов Герасимов – 11 000 дяла (8,8% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 28 440 дяла (22,99% от капитала) , Ирена Тодорова Вачева – 7263 дяла (5,8% от капитала). Срещу записаните 24 440 дяла съдружникът Калоян Иванов Ленков е направил непарична вноска, представляваща, както следва: Жилище (Апартамент), находящ се в град София, бул. „Христо Ботев” 3, находящо се втория надпартерен (трети) етаж, състоящо се от дневна с бокс, спалня, спалня с ниша, антре и сервизно помещение, с площ от 64,01 (шестдесет и четири цяло и една стотна) кв.м., при съседи: Олга Йосифчева, стълбище, Бойко Иванов Бочев, и бул. „Христо Ботев”, ведно с принадлежащото Избено помещение, преустроено и сменило предназначението си в Магазин за промишлени и пакетирани хранителни стоки, съгласно одобрен архитектурен проект, при съседи: общ коридор от двете страни, Людмила Гюмишева, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Срещу така записаните дружествени дялове, съдружничката Ирена Тодорова Вачева е направила непарична вноска, представляваща, както следва: Mагазин 1, находящ се в град София, СО – район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, квартал 87 (осемдесет и седем), в партера на жилищен блок 87 (осемдесет и седем), вход „Е”, част от имот по имотна партида в Службата по вписване 127963, със застроена площ от 82,03 (осемдесет и две цяло и три стотни) кв.м., състоящ се от две търговски зали, коридор, склад, стая на персонала, санитарен възел, коридор, склад и работно помещение, при съседи: бул. „Възкресение”, паркинг, останалата част от магазин 1, обозначена съгласно одобрен архитектурен проект като магазин 5 с предназначение за промишлени стоки, собственост на Наташа Бисерова Найденова–Барцули и на Йоаннис Апостолос Барцулис, общи части и помещение, предназначено съгласно първоначално одобрени архитектурни проекти за ОФ клуб, заедно с прилежащите идеални части от 3,439% (три цяло четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, като този магазин е образуван от разделянето на магазин 1 на два магазина, съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.05.2004 г. за апортирания магазин и от 05.11.2003 г. за съседния магазин 5.
 • С решение 11 на СГС от 13.04.2005 г. капиталът на Дружествотоф е увеличен на 2 000 000 лева, разпределени в 200 000 дяла по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 16 299 дяла (8,1% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 20 693 дяла (10,3% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 10 866 дяла (5,4% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 47 000 дяла (23,5% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 16 299 дяла (8,1% от капитала), Чавдар Христов Герасимов – 20 000 дяла (10% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 30 931 дяла (15,46% от капитала) , Ирена Тодорова Вачева – 7912 дяла (3,95% от капитала), Петър Виденов Виденов – 15 000 (7,5% от капитала), Пламен Фердинандов Веселинов – 15 000 (7,5% от капитала). Срещу записаните 24 440 дяла съдружникът Калоян Иванов Ленков е направил непарична вноска, представляваща, както следва: Жилище (Апартамент), находящ се в град София, бул. „Христо Ботев” 3, находящо се на втория надпартерен (трети) етаж, състоящо се от дневна с бокс, спалня, спалня с ниша, антре и сервизно помещение, с площ от 64,01 (шестдесет и четири цяло и една стотна) кв.м., при съседи: Олга Йосифчева, стълбище, Бойко Иванов Бочев, и бул. „Христо Ботев”, ведно с принадлежащото Избено помещение, преустроено и сменило предназначението си в Магазин за промишлени и пакетирани хранителни стоки, съгласно одобрен архитектурен проект, при съседи: общ коридор от двете страни, Людмила Гюмишева, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Срещу така записаните дружествени дялове съдружничката Ирена Тодорова Вачева е направила непарична вноска, представляващата, както следва: Mагазин 1, находящ се в град София, СО – район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, квартал 87 (осемдесет и седем), в партера на жилищен блок 87 (осемдесет и седем), вход „Е”, част от имот по имотна партида в Службата по вписване 127963, със застроена площ от 82,03 (осемдесет и две цяло и три стотни) кв.м., състоящ се от две търговски зали, коридор, склад, стая на персонала, санитарен възел, коридор, склад и работно помещение, при съседи: бул. „Възкресение”, паркинг, останалата част от магазин 1, обозначена съгласно одобрен архитектурен проект като магазин 5 с предназначение за промишлени стоки, собственост на Наташа Бисерова Найденова–Барцули и на Йоаннис Апостолос Барцулис, общи части и помещение, предназначено съгласно първоначално одобрени архитектурни проекти за ОФ клуб, заедно с прилежащите идеални части от 3,439% (три цяло четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, като този магазин е образуван от разделянето на магазин 1 на два магазина, съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.05.2004 година за апортирания магазин и от 05.11.2003 г. за съседния магазин 5.
 • С решение 12 на СГС от 28.07.2005 г. Дружеството е преобразувано в акционерно дружество с капитал 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 000 обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 162 990 акции (8,1% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 206 930 акции (10,34% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 108 660 акции (5,4% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 470 000 акции (23,5% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 162 990 акции (8,1% от капитала), Чавдар Христов Герасимов – 200 000 акции (10% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 309 310 акции (15,46% от капитала), Ирена Тодорова Вачева – 79 120 акции (3,95% от капитала), Петър Виденов Виденов – 150 000 акции (7,5% от капитала), и Пламен Фердинандов Веселинов – 150 000 акции (7,5% от капитала). Срещу записаните 244 400 акции акционерът Калоян Иванов Ленков е направил непарична вноска, представляваща: Жилище (Апартамент), находящ се в град София, бул. „Христо Ботев” 3, находящо се втория надпартерен (трети) етаж, състоящо се от дневна с бокс, спалня, спалня с ниша, антре и сервизно помещение, с площ от 64,01 (шестдесет и четири цяло и една стотна) кв.м., при съседи: Олга Йосифчева, стълбище, Бойко Иванов Бочев, и бул. „Христо Ботев”, ведно с принадлежащото Избено помещение, преустроено и сменило предназначението си в Магазин за промишлени и пакетирани хранителни стоки, съгласно одобрен архитектурен проект, при съседи: общ коридор от двете страни, Людмила Гюмишева, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Срещу така записаните акции, акционерът Ирена Тодорова Вачева е направила непарична вноска, представляваща, както следва: Mагазин 1, находящ се в град София, СО – район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, квартал 87 (осемдесет и седем), в партера на жилищен блок 87 (осемдесет и седем), вход „Е”, част от имот по имотна партида в Службата по вписване 127963, със застроена площ от 82,03 (осемдесет и две цяло и три стотни) кв.м., състоящ се от две търговски зали, коридор, склад, стая на персонала, санитарен възел, коридор, склад и работно помещение, при съседи: бул. „Възкресение”, паркинг, останалата част от магазин 1, обозначена съгласно одобрен архитектурен проект като магазин 5 с предназначение за промишлени стоки, собственост на Наташа Бисерова Найденова–Барцули и на Йоаннис Апостолос Барцулис, общи части и помещение, предназначено съгласно първоначално одобрени архитектурни проекти за ОФ клуб, заедно с прилежащите идеални части от 3,439% (три цяло четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, като този магазин е образуван от разделянето на магазин 1 на два магазина, съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.05.2004 г. за апортирания магазин и от 05.11.2003 г. за съседния магазин 5.
 • С решение 13 на СГС от 30.10.2006 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 2 400 000 лева чрез издаване на нови 400 000 броя привилегировани поименни безналични акции с право на 1 (един) лев всяка една, притежание на юридически и физически лица, описани в Акт за актуално състояние на „Централен депозитар” АД към 18 октомври 2006 г.