ДАННИ ЗА СОФКОМ

 

МИСИЯ

„София Комерс Заложни Къщи” АД е най-голямата и успешна верига за заложни къщи, която осигурява лесно, прозрачно и спокойно краткосрочно финансиране на всички потребители.

Дружеството иска да бъде едно от водещите на Българската фондова борса, чрез хибридни финансови инструменти, носещи гарантирана доходност.

ВИЗИЯ

Всеки жител на България да има достъп до лесно, безрисково финансиране близо до него.

ЦЕННОСТИ

 • Лично и персонално отношение към всеки клиент
 • Прозрачност и коректност
 • Гъвкавост и адаптивност
 • Отговорност и доверие

Година

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Приходи (в хил. лв.)

5 640

6 110

6 194

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД („Дружеството”) е акционерно дружество, което осъществява дейност по предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи, сделки и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22 януари 2008 г. с ЕИК 131459062, със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, бул. „Христо Ботев” № 3; тел. 0700 800 48 и интернет страница : www.sofcom.bg

Проведеното на 31.05.2017 г. общото събрание на акционерите (ОСА) прие решение за промяна в адреса на управление на Дружеството на гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, и съответна промяна в Устав (обявена по електронното дело на 12.06.2017 г.).

Дружеството е вписано първоначално в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с Решение № 469-Е на КФН от 12 юли 2006 г.

Съгласно Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Дружеството е учредено за неограничен срок.

То е единственото по рода си публично акционерно дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса. Компанията развива верига от заложни къщи, които предоставят заем срещу залог на движими вещи. В края на 2020 година, дружеството има над 98 обекта из цялата страна.

В структурата на дружеството работят над 136 души. Повече от 20 години опит и професионализъм на небанковия пазар в България.

Единствената фирма за заложни къщи в България, която е публична и акциите и се търгуват свободно на БФБ. Всяка една заложна къща на дружеството приема широк спектър от движими вещи за обезпечение, а именно: бижута, ценности, черна и бяла техника, професионална техника и други.

 

 • Дружеството е регистрирано с решение 1 на Софийски градски съд (СГС) от 25.06.1993 г. с капитал 51 000 (неденоминирани) лева, разпределени в 51 дяла, притежание на: Тодор Ангелов Вачев – 17 дяла (33,33% от капитала); Чавдар Христов Герасимов – 17 дяла (33,33% от капитала), и Илия Петров Атанасов – 17 дяла (33,33% от капитала).
 • С решение 2 на СГС от 07.07.1994 г. Илия Петров Атанасов е заличен като съдружник и капиталът е разпределен между другите двама съдружници, както следва: Тодор Ангелов Вачев – 26 дяла (53% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 24 дяла (47% от капитала).
 • С решение 4 на СГС от 26.11.1998 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 5 010 000 (неденоминирани) лева.
 • С решение 5 на СГС от 09.02.2000 г. капиталът на Дружеството е деноминиран на 5010 лева, разпределени в 501 дяла по 10 лева, притежание на, както следва: Йоско Тошев Хинков – 451 дяла (90,02% от капитала), Радослав Серафимов Велинов – 25 дяла (4,99% от капитала), Румен Райчев Георгиев – 25 дяла (4,99% от капитала).
 • С решение 6 на СГС от 02.03.2000 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 145 010 лева, разпределени в 14 501 по 10 лева и с решение 7 на СГС от 08.12.2004 г. между съдружниците е вписано прехвърляне на дружествени дялове, вследствие на което капиталът на Дружеството е притежание на, както следва: Йоско Тошев Хинков – 7251 дяла (50% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 4350 дяла (29,99% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 2900 дяла (19,99% от капитала).
 • С решение 8 на СГС от 07.02.2005 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 550 000 лева, разпределени в 55 000 по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 8250 дяла (15% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 8250 дяла (15% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 5500 дяла (10% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 22 000 дяла (40% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 11 000 дяла (19,99% от капитала).
 • С решение 9 на СГС от 21.02.2005 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 920 000 лева, разпределени в 92 000 по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 15 000 дяла (16,30% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 15 000 дяла (16,30% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 4000 дяла (4,34% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 10 000 дяла (10,87% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 22 000 дяла (23,91% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 15 000 дяла (16,30% от капитала), и Чавдар Христов Герасимов – 11 000 дяла (11,95% от капитала).
 • С решение 10 на СГС от 05.04.2005 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 1 237 030 лева, разпределени в 123 703 по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 15 000 дяла (12,12% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 15 000 дяла (12,12% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 10 000 дяла (8% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 22 000 дяла (17,78% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 15 000 дяла (12,12% от капитала), Чавдар Христов Герасимов – 11 000 дяла (8,8% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 28 440 дяла (22,99% от капитала) , Ирена Тодорова Вачева – 7263 дяла (5,8% от капитала). Срещу записаните 24 440 дяла съдружникът Калоян Иванов Ленков е направил непарична вноска, представляваща, както следва: Жилище (Апартамент), находящ се в град София, бул. „Христо Ботев” 3, находящо се втория надпартерен (трети) етаж, състоящо се от дневна с бокс, спалня, спалня с ниша, антре и сервизно помещение, с площ от 64,01 (шестдесет и четири цяло и една стотна) кв.м., при съседи: Олга Йосифчева, стълбище, Бойко Иванов Бочев, и бул. „Христо Ботев”, ведно с принадлежащото Избено помещение, преустроено и сменило предназначението си в Магазин за промишлени и пакетирани хранителни стоки, съгласно одобрен архитектурен проект, при съседи: общ коридор от двете страни, Людмила Гюмишева, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Срещу така записаните дружествени дялове, съдружничката Ирена Тодорова Вачева е направила непарична вноска, представляваща, както следва: Mагазин 1, находящ се в град София, СО – район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, квартал 87 (осемдесет и седем), в партера на жилищен блок 87 (осемдесет и седем), вход „Е”, част от имот по имотна партида в Службата по вписване 127963, със застроена площ от 82,03 (осемдесет и две цяло и три стотни) кв.м., състоящ се от две търговски зали, коридор, склад, стая на персонала, санитарен възел, коридор, склад и работно помещение, при съседи: бул. „Възкресение”, паркинг, останалата част от магазин 1, обозначена съгласно одобрен архитектурен проект като магазин 5 с предназначение за промишлени стоки, собственост на Наташа Бисерова Найденова–Барцули и на Йоаннис Апостолос Барцулис, общи части и помещение, предназначено съгласно първоначално одобрени архитектурни проекти за ОФ клуб, заедно с прилежащите идеални части от 3,439% (три цяло четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, като този магазин е образуван от разделянето на магазин 1 на два магазина, съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.05.2004 г. за апортирания магазин и от 05.11.2003 г. за съседния магазин 5.
 • С решение 11 на СГС от 13.04.2005 г. капиталът на Дружествотоф е увеличен на 2 000 000 лева, разпределени в 200 000 дяла по 10 лева, притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 16 299 дяла (8,1% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 20 693 дяла (10,3% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 10 866 дяла (5,4% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 47 000 дяла (23,5% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 16 299 дяла (8,1% от капитала), Чавдар Христов Герасимов – 20 000 дяла (10% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 30 931 дяла (15,46% от капитала) , Ирена Тодорова Вачева – 7912 дяла (3,95% от капитала), Петър Виденов Виденов – 15 000 (7,5% от капитала), Пламен Фердинандов Веселинов – 15 000 (7,5% от капитала). Срещу записаните 24 440 дяла съдружникът Калоян Иванов Ленков е направил непарична вноска, представляваща, както следва: Жилище (Апартамент), находящ се в град София, бул. „Христо Ботев” 3, находящо се на втория надпартерен (трети) етаж, състоящо се от дневна с бокс, спалня, спалня с ниша, антре и сервизно помещение, с площ от 64,01 (шестдесет и четири цяло и една стотна) кв.м., при съседи: Олга Йосифчева, стълбище, Бойко Иванов Бочев, и бул. „Христо Ботев”, ведно с принадлежащото Избено помещение, преустроено и сменило предназначението си в Магазин за промишлени и пакетирани хранителни стоки, съгласно одобрен архитектурен проект, при съседи: общ коридор от двете страни, Людмила Гюмишева, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Срещу така записаните дружествени дялове съдружничката Ирена Тодорова Вачева е направила непарична вноска, представляващата, както следва: Mагазин 1, находящ се в град София, СО – район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, квартал 87 (осемдесет и седем), в партера на жилищен блок 87 (осемдесет и седем), вход „Е”, част от имот по имотна партида в Службата по вписване 127963, със застроена площ от 82,03 (осемдесет и две цяло и три стотни) кв.м., състоящ се от две търговски зали, коридор, склад, стая на персонала, санитарен възел, коридор, склад и работно помещение, при съседи: бул. „Възкресение”, паркинг, останалата част от магазин 1, обозначена съгласно одобрен архитектурен проект като магазин 5 с предназначение за промишлени стоки, собственост на Наташа Бисерова Найденова–Барцули и на Йоаннис Апостолос Барцулис, общи части и помещение, предназначено съгласно първоначално одобрени архитектурни проекти за ОФ клуб, заедно с прилежащите идеални части от 3,439% (три цяло четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, като този магазин е образуван от разделянето на магазин 1 на два магазина, съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.05.2004 година за апортирания магазин и от 05.11.2003 г. за съседния магазин 5.
 • С решение 12 на СГС от 28.07.2005 г. Дружеството е преобразувано в акционерно дружество с капитал 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 000 обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една притежание на, както следва: Адриан Димитров Станев – 162 990 акции (8,1% от капитала), Йоско Тошев Хинков – 206 930 акции (10,34% от капитала), Николай Кирилов Лазаров – 108 660 акции (5,4% от капитала), Тодор Ангелов Вачев – 470 000 акции (23,5% от капитала), Христо Димитров Сапунджиев – 162 990 акции (8,1% от капитала), Чавдар Христов Герасимов – 200 000 акции (10% от капитала), Калоян Иванов Ленков – 309 310 акции (15,46% от капитала), Ирена Тодорова Вачева – 79 120 акции (3,95% от капитала), Петър Виденов Виденов – 150 000 акции (7,5% от капитала), и Пламен Фердинандов Веселинов – 150 000 акции (7,5% от капитала). Срещу записаните 244 400 акции акционерът Калоян Иванов Ленков е направил непарична вноска, представляваща: Жилище (Апартамент), находящ се в град София, бул. „Христо Ботев” 3, находящо се втория надпартерен (трети) етаж, състоящо се от дневна с бокс, спалня, спалня с ниша, антре и сервизно помещение, с площ от 64,01 (шестдесет и четири цяло и една стотна) кв.м., при съседи: Олга Йосифчева, стълбище, Бойко Иванов Бочев, и бул. „Христо Ботев”, ведно с принадлежащото Избено помещение, преустроено и сменило предназначението си в Магазин за промишлени и пакетирани хранителни стоки, съгласно одобрен архитектурен проект, при съседи: общ коридор от двете страни, Людмила Гюмишева, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Срещу така записаните акции, акционерът Ирена Тодорова Вачева е направила непарична вноска, представляваща, както следва: Mагазин 1, находящ се в град София, СО – район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, квартал 87 (осемдесет и седем), в партера на жилищен блок 87 (осемдесет и седем), вход „Е”, част от имот по имотна партида в Службата по вписване 127963, със застроена площ от 82,03 (осемдесет и две цяло и три стотни) кв.м., състоящ се от две търговски зали, коридор, склад, стая на персонала, санитарен възел, коридор, склад и работно помещение, при съседи: бул. „Възкресение”, паркинг, останалата част от магазин 1, обозначена съгласно одобрен архитектурен проект като магазин 5 с предназначение за промишлени стоки, собственост на Наташа Бисерова Найденова–Барцули и на Йоаннис Апостолос Барцулис, общи части и помещение, предназначено съгласно първоначално одобрени архитектурни проекти за ОФ клуб, заедно с прилежащите идеални части от 3,439% (три цяло четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, като този магазин е образуван от разделянето на магазин 1 на два магазина, съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.05.2004 г. за апортирания магазин и от 05.11.2003 г. за съседния магазин 5.
 • С решение 13 на СГС от 30.10.2006 г. капиталът на Дружеството е увеличен на 2 400 000 лева чрез издаване на нови 400 000 броя привилегировани поименни безналични акции с право на 1 (един) лев всяка една, притежание на юридически и физически лица

 

 

Всички важни събития са публични, а пълните текстове на новините могат да бъдат открити на:

Интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg

Интернет страницата на КФН: www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp?action=reps;

Интернет страницата на www.x3news.com

Интернет страницата на Investor.bg: www.investor.bg.

Справка за актуалната търговска регистрация на Дружеството може да бъде направена на интернет страницата на търговския регистър към Агенция по вписванията: www.brra.bg.

София Комерс Заложни Къщи“ АД е единственото по рода си публично акционерно дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса. Компанията развива верига от заложни къщи, които предоставят заем срещу залог на движими вещи. Дружеството разполага с над 100 обекта в цялата страна.Сега имате възможност да станете част от млад, динамичен и креативен екип

Ако искате да кандидатствате при нас, моля изпратете Вашите данни на мейл: office@sofcom.bg

ПРЕДЛАГАМЕ

възможност за дългосрочно кариерно развитие- отлично базово възнаграждение- допълнителна бонус система- постоянен трудов договор- специализирано обучение с продължителност 2 седмици- станете част от екипа на най-голямата верига заложни къщи в БългарияС предимство са кандидати с опит в сферата на златарството, бижутерията и/или продажбата на черна и бяла техника!

За кандидатстване моля изпратете CV и мотивационно писмо.

 • Асоциация на заложните къщи в България
 • Българска фондова борса АД
 • Централен депозитар АД
 • Комисия за финансов надзор