fbpx

Category Archives: Uncategorized

Относно предоставен депозит от дъщерно дружество

У В Е Д О М Л Е Н И Е От „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица” № 74, ет. 3, офис 3.3, представлявано от изпълнителния директор Петър Виденов Виденов Основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. […]

уведомление смяна Дви

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото Дружеството уведомява регулаторните органи и обществеността относно прекратяването на договора с директора за връзка с инвеститорите на Дружеството Владимир Белдаров. В рамките на двумесечния срок по чл. 116г, ал. 1, изр. трето от ЗППЦК ще бъде назначен нов директор за връзка с инвеститорите, за което Дружеството ще разкрие информация допълнително.

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 900 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение […]

Уебинар за презентация на предлаганите акции на ИпоТех Софком АД

Във връзка с IPO на BEAM на ИпоТех Софком АД, имаме удоволствието да ви поканим на онлайн уебинар на 16.6.2023г от 11 часа Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/82437897395 Meeting ID: 824 3789 7395

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 02.12.2022 г. следната сделка: Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) […]

Уведомление за съдаване на дъщерно дружество в Северна Македония

С настоящото уведомяваме, че на 29.06.2022 г. беше прието решение от Съвета на директорите за регистрация на еднолично дъщерно дружество в Република северна Македония с капитал EUR 5000 (пет хиляди евро). Името на новоучреденото дружество е „Макком Кеш” ЕООД, Скопие (МАККОМ КЕШ ДООЕЛ Скопје). Новото дружество се учредява безсрочно. Дружеството ще има следните ръководни органи: […]

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 14.03.2022 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното: В резултат на разпореждане със 100 000 бр. акции, на 09.03.2022 г. правото на глас на Калоян Иванов Ленков е преминало праг по смисъла на […]

Уведомление относно начална дата за изплащане на втори транш от гласуван дивидент на 02.08.2021 г.

С настоящото и в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на Общо събрание на акционерите от 02.08.2021 г., Дружеството определя 21.09.2021 г. (вторник) като начална дата за изплащане на втория транш от гласувания от акционерите дивидент, а именно сума в брутен размер на 0,185 лв. (осемнадесет стотинки и пет десети) на акция. […]

Уведомлението за значително дялово участие

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпило до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 09.04.2021 г. уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам, че в резултат на придобиване на 29 830 бр. обикновени акции, на 08.04.2021 г. правото на глас на „Оптимакс тур“ ООД, акционер, който е притежавал 3,83 % […]