заложна къща облигация

Плащане на лихва по облигационна емисия

“В понеделник на 13.06 ще се извърши лихвеното плащане на облигационната емисия”, заяви изп. Директор на “Заложни Къщи София Комерс” АД Ирена Вачева. Ето и параметрите на самата емисия: – дата на емитиране 13.12.2013г – срок на облигацията – 36 месеца – период на лихвено плащане- 6 месечно – Размерът на емисията е 1 505 […]

Ирена Вачева

Интервю с изп. директор на ” Заложни Къщи София Комерс” АД Ирена Вачева

Бизнесът на заложните къщи е доста сенчест в България. Това каза Ирена Вачева, изп. директор на “София Комерс” в предаването “Клуб Инвестор” на Bloomberg TB Bulgaria. Ние сме на борсата и сме изцяло на свето, което е доста е трудно в един такъв пазар. Освен, че компанията е първата заложна къща на българската борса, тя е и първата, […]

Изплащане на дивидент на акционери

София Комерс Заложни Къщи АД изплати дивидент на привилегировани акции, съгласно Решението на Общото Събрание. На 11 август ще стартира и процедурата по изплащането на дивидента на обикновените акции- първи транш.   Share on Facebook

Проведе се първото Общо Събрание на облигационерите

Съобщение за липса на кворум на първо Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, гр. София, ЕИК 131459062, насрочено за 16.01.2014 г. На посочената в поканата за свикване на първо общо събрание на облигационерите, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по […]

Календар на БФБ за търгуване на облигационната емисия

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SO) Във връзка с решение на ОСА на дружеството от 15.04.2013 год., публикации във в. Капитал Дейли и в. Новинар от 28.10.2013 год., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 18.10.2013 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник Д.И.С.Л. Секюритис АД относно публично предлагане […]

Съобщение за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК

„София Комерс – Заложни Къщи” АД („Дружеството”, „Емитентът”) на основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 25,000 броя безналични, лихвоносни, свободно-прехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност от 100 евро за облигация. Облигационният заем се счита за сключен при […]

Покана за Редовно Общо Събрание

Дружеството кани всички акционери на Редовно Общо Събрание на 28.06.2013г от 12 часа в офиса на дружеството в София, жк. Дианабад, ул. Васил Калчев бл. 58, офис 6. Може да намерите повече информация тук. Информация за ОС   Share on Facebook