fbpx

Author Archives: admin

Уведомление относно кредитиране на дъщерно дружество от дружеството-майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че с цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 28.04.2021 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД заем в размер на 100 000 лв. при условията на чл. 114, ал. 10, т. […]

Публикуван отчет за първо тримесечие на 2021г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за първото тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Уведомлението за значително дялово участие

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпило до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 09.04.2021 г. уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам, че в резултат на придобиване на 29 830 бр. обикновени акции, на 08.04.2021 г. правото на глас на „Оптимакс тур“ ООД, акционер, който е притежавал 3,83 % […]

Уведомление относно придобити вземания

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че в продължение на политиката си по разширяване на своята експанзия, на 06.04.2021 г. „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД придоби вземания, произтичащи от сключени договори за парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Общата стойност на придобитите вземания е 322 750 лв. (триста двадесет и две хиляди седемстотин и […]

Публикуван годишен одитиран финансов отчет за 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Дружеството публикува одитирания годишен финансов отчет за 2020г. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван отчет за четвърто тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван отчет за четвърто тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.01.2021 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред) да бъдат изкупени до 69 085 бр. обикновени акции. В тази връзка, следва да имате предвид, че на 20.01.2021 г. Дружеството изкупи 5418 бр. […]

Уведомление във връзка със стартирала процедура по обратно изкупуване на собствени акции

По повод постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното: Във връзка със стартирала процедура по обратно изкупуване на собствени акции: на 13.01.2021 г. „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ е изкупило 10 000 бр. обикновени акции с право на глас, с което е […]