Проведено ОСА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бих искал да Ви уведомя, че на 29.06.2018 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 604 049 (един милион шестстотин и четири хиляди и четиридесет и девет) броя акции, представляващи 66,25 % (шестдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни проценти) от […]

Покана за Общо Събрание

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, […]

Увеличение на капитала на дъщерно дружество СофКом Лизинг ЕООД

С настоящото уведомяваме, че на 01.03.2018 г. беше вписано увеличение на капитала на едноличното дъщерно дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 205003155, от 500 000 на 1 000 000 лв. и промяна в предмета му на дейност.   Share on Facebook

Консолидиран отчет Q4 2017

Дружеството публикува консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017година. Новото е дъщерното дружество в Македония, което се казва МАККОМ ГРУП Можете да го намерите в секция отчети на уеб сайта на София Комерс Заложни къщи АД Share on Facebook

Сделки с финансови инструменти на София Комерс Заложни Къщи АД

Извършени са сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване съгалсно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, а именно Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на емитента е придобил посочените количества акции: По емисия BG1100053054 (обикновени акции) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3,65 […]

Честита Коледа и Весела Нова Година!

Честита Коледа и Весела Нова Година! Тази година новото се нарича Македония. След успешна двегодишна подготовка стартирахме веригата си на един предвидим и неразвит пазар. Оптимисти сме за бърз подем. Дивидентната ни политика продължава, макар и не с толкова високи проценти, с които станахме известни. Амбициите са за умерен ръст на дивидента. Налагаме нова визия […]

Уведомление за продажба на акции на Дружеството

Уведомяваме Ви, че Тодор Ангелов Вачев изпълнява длъжността Председател на Съвета на директорите е продал 2 вида акции на Дружеството. Едната емисия е BG1200002167 брой 862 акции, на единична цена 4,70 лв. с обща стойност 4051,40 лв. на дата 22.12.2017, както и емисия BG1100053054 брой акции 6998 единична цена 3,65лв на обща стойност 25542,70   […]