Увеличение на капитала на дъщерно дружество СофКом Лизинг ЕООД

С настоящото уведомяваме, че на 01.03.2018 г. беше вписано увеличение на капитала на едноличното дъщерно дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 205003155, от 500 000 на 1 000 000 лв. и промяна в предмета му на дейност.   Share on Facebook

Консолидиран отчет Q4 2017

Дружеството публикува консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017година. Новото е дъщерното дружество в Македония, което се казва МАККОМ ГРУП Можете да го намерите в секция отчети на уеб сайта на София Комерс Заложни къщи АД Share on Facebook

Сделки с финансови инструменти на София Комерс Заложни Къщи АД

Извършени са сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване съгалсно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, а именно Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на емитента е придобил посочените количества акции: По емисия BG1100053054 (обикновени акции) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3,65 […]

Честита Коледа и Весела Нова Година!

Честита Коледа и Весела Нова Година! Тази година новото се нарича Македония. След успешна двегодишна подготовка стартирахме веригата си на един предвидим и неразвит пазар. Оптимисти сме за бърз подем. Дивидентната ни политика продължава, макар и не с толкова високи проценти, с които станахме известни. Амбициите са за умерен ръст на дивидента. Налагаме нова визия […]

Уведомление за продажба на акции на Дружеството

Уведомяваме Ви, че Тодор Ангелов Вачев изпълнява длъжността Председател на Съвета на директорите е продал 2 вида акции на Дружеството. Едната емисия е BG1200002167 брой 862 акции, на единична цена 4,70 лв. с обща стойност 4051,40 лв. на дата 22.12.2017, както и емисия BG1100053054 брой акции 6998 единична цена 3,65лв на обща стойност 25542,70   […]

Решения на заседанието на Съвета на директорите

„На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 53/22.12.2016 г., е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление за преместване по чл. 41, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, на основание чл. 41, ал. 5, от същите, прекратява […]

София Комерс Заложни къщи присвои идентификатор на юридически лица (LEI)

От 15.11.2017г. Дружеството се сдоби с идентификатор на юридически лица (LEI), във връзка с  Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). С настоящото, с оглед изискването на разпоредбата на чл. 79б от ЗППЦК и в срока съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ви […]