fbpx

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД сключи на 05.03.2024 г. следната сделка:

  1. Предмет и страни

Заемодател: „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, представлявано от Ирена Тодорова Иванова – изпълнителен директор.

Заемател: Тодор Ангелов Вачев.

Предмет на договора е сума в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева), при 3 % годишна лихва, който се предоставя за срок от 1 година.

  • Участие на заинтересовани лица/ свързани лица със заинтересовани лица

В сделката участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК в лицето на Ирена Тодорова Иванова, в качеството си на изпълнителен директор на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД и Тодор Ангелов Вачев, като Заемодател.

Ирена Иванова попада в хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК като член на управителен орган на дъщерно на публичното дружество. Тодор Вачев попада в хипотезата на чл. 114, ал. 7, т. 1 във вр. с пар. 1, т. 13, б. „г“ от ДР на ЗППЦК като свързано лице с управителя на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД (баща на Ирена Иванова).

  • Стойност и срокове

Заемодателят предоставя заем в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева), при 3 % годишна лихва за срок от една година.

Петър Виденов