fbpx

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 02.08.2023 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното:

  • В резултат на разпореждане със 595 560 бр. акции, на 28.07.2023 г. правото на глас на РУБИТЕРМ ООД е преминало праг по смисъла на ЗППЦК (паднало е под 5 %). Към датата на уведомлението притежаваните от акционера акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са 0 бр. и представляват 0,00 % от общия брой на гласовете в общото събрание и капитала на Дружеството;
  • В резултат на придобиване на 595 560 бр. акции, на 28.07.2023 г. правото на глас на ОПТИМАКС ТУР ООД е преминало праг по смисъла на ЗППЦК (надхвърлило е 10 %). Към датата на уведомлението притежаваните от акционера акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са 1 161 336 бр. и представляват 12,23 % от общия брой на гласовете в общото събрание и капитала на Дружеството.