fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 1 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 4 % годишно, за период от 1 година.

Договорът е сключен на 07.07.2023 г. при горепосочените параметри.

В сделката участват заинтересовани лица, доколкото Петър Виденов (изпълнителен директор) и Ирена Вачева (председател на СД) са членове на управителния орган на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, което е насрещна страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК).