fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            С настоящото Ви уведомявам, че на 20.06.2023 г. Съветът на директорите на Дружеството прие решение „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД да участва в увеличаване на капитала на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, което ще се извърши чрез първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM.

            На 21.06.2023 г. „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД записа 49 747 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева от увеличението на капитала.

            В сделката участват заинтересовани лица, доколкото членове на Съвета на директорите на публичното дружество „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (Ирена Вачева и Петър Виденов) са членове на Съвета на директорите на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД – чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

            Със сделката не се преминава праг по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.