fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 14.06.2023 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бяха представени 5 201 583 броя акции, представляващи 58.20 % от общия брой акции с право на глас и 54.79 % от капитала на Дружеството

Общото събрание одобри индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., както и съответните за 2022 г. доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството, доклад на одитния комитет на Дружеството, доклад на избрания регистриран одитор по годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети, отчет на директора за връзка с инвеститорите и доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. и избра регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

ОСА прие решение да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството в размер на 0,16 лв. на акция, а сумата от 274 957,80 лв., представляваща 1/10 от реализираната печалба, да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството, като остатъкът се отнесе като неразпределена печалба. На следващо място, акционерите приеха решение за намаляване на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД чрез обезсилване на притежаваните собствени акции и одобриха промени в устава на Дружеството, които ще бъдат обявени в Търговския регистър след изтичане на установения в чл. 150, ал. 2 от Търговския закон 3-месечен срок след обявяването на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър.