fbpx

Уведомление за паричен дивидент по акции на Дружеството – 14.06.2023 г.

На 14.06.2023 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството в размер на 0,16 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 1 429 981.44 лв.[1]

В съответствие с чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, а именно към 28.06.2023 г.

Дружеството ще осигури изплащането на акционерите на гласувания дивидент съгласно правилата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

Изплащането ще се извърши на два равни транша (по 0,08 лв.) в рамките на горепосочения срок, както следва:

  • начална дата на първи транш: 14.07.2023 г.;
  • начална дата на втори транш: 11.08.2023 г.

Дивидент на акция (бруто): 0,16 лв.;

Дивидент на акция (нето): 0,152 лв. (само за акционери физически лица);

Дивидент на акция (бруто) за транш: 0,08 лв.;

Дивидент на акция за транш (нето): 0,076 лв. (само за акционери физически лица).

Плащанията на акционерите, които нямат клиентски подсметки при Инвестиционни посредници, ще се извършат чрез „Интернешънъл Асет Банк“ АД.