fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Дружеството уведомява за постъпило в БФБ АД заявление за допускане до търговия на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM от дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД (с предишно наименование „Софком Лизинг“).

Постъпилият документ за допускане е с цел първично публично предлагане от страна на емитента на емисия до 1 000 000 бр. привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с емисионна стойност 3 (три лева) и допускане до търговия на емисията обикновени акции, ISIN код BG1100006235.

Съветник по емисията е ИП „Юг Маркет“ ЕАД, а съветник по листването: – адвокатско дружество „Токушев и Съдружници“.