fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ ГОСПОДА,

            С настоящото Ви уведомявам, че на 09.05.2023 г. Съвета на директорите на Дружеството прие решение „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД да участва в увеличаване на капитала на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ ЕАД, като извърши непарична вноска в капитала на дъщерното дружество с предмет вземания срещу „ИпоТех Софком“ ЕАД в размер на 709 073,97 лв., произтичащи от договори за заем. Размерът на непаричната вноска е оценен от вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт за назначаване № 20230407101443-3/20.04.2023 г.

            В резултат на увеличаването на капитала на 09.05.2022 г. „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД записа 709 073 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „ИпоТех Софком“ ЕАД.

            В сделката участват заинтересовани лица, доколкото членове на Съвета на директорите на публичното дружество „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (Ирена Вачева и Петър Виденов) са членове на Съвета на директорите на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ ЕАД – чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

            Сделката е в интерес на двете страни, като с нея не се преминава праг по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.