fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 19.04.2023 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията бяха вписани следните промени по отношение на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕАД, с ЕИК: 207296582:

  • Фирмата на дружеството бе променена на „ИпоТех Софком” ЕАД;
  • Капиталът на дружеството бе увеличен от 1 000 000 лв. на 1 233 066 лв., които бяха записани от едноличния собственик на капитала. Увеличаването на капитала е извършено със собствени средства на дъщерното дружество, а именно с неразпределена печалба, натрупана от предходни години.