fbpx

Уведомление

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10.03.2023 г. беше променена правната форма на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество, с цел оптимизиране на неговата дейност.

„СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕАД, с ЕИК 207296582, се управлява от Съвет на директорите в състав: Ирена Тодорова Вачева (изпълнителен директор), Петър Виденов Виденов и Костадин Сашев Крантев.