fbpx

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам, че на 19.01.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри:

  • Сума: 100 000 лв.;
  • Лихвен процент: 3 % фиксирана годишна лихва;
  • Срок на договора: 1 година.

Сделката е сключена в интерес на двете страни.

Страна по договора е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото Тодор Вачев е свързано лице с Ирена Вачева, която е негова дъщеря и член на Съвета на директорите на Дружеството (чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК във връзка с § 1, т. 13, б. „г“ от ДР на ЗППЦК).

Сделката не преминава праг по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.