fbpx

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 02.12.2022 г. следната сделка:

  1. Предмет и страни

Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) на „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ при 3 % годишна лихва за срок от една година, считано от 02.12.2022 г.

Заемател: „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД, с ЕИК 205003155, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, представлявано от Ирена Тодорова Вачева – Управител.

  • Участие на заинтересовани лица/ свързани лица със заинтересовани лица

В сделката участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК в лицето на Ирена Тодорова Вачева, в качеството си на управител на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД и Тодор Ангелов Вачев, като Заемодател.

Ирена Вачева попада в хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК като член на управителен орган на дъщерно на публичното дружество.

Тодор Вачев попада в хипотезата на чл. 114, ал. 7, т. 1 във вр. с пар. 1, т. 13, б. „г“ от ДР на ЗППЦК като свързано лице с управителя на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД (баща на Ирена Вачева).

  • Стойност и срокове

Заемодателят предоставя заем в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) на „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД при 3 % годишна лихва за срок от една година, считано от 02.12.2022 г.