fbpx

Уведомление за предоставяне на заем на дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 20.10.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155, заем в размер на 400 000 лева при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 3 % годишно, за период от 1 година. Във връзка с взетото решение, с настоящото Ви уведомявам, че на 20.10.2022 г. между „София Комерс-Заложни Къщи“ АД и дъщерното дружество бе сключен договор за заем при горепосочените параметри.