fbpx

Уведомление за предоставяне на заем на дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на “София Комерс Заложни Къщи”АД, на 31.08.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „МАККОМ ЗАЛОЗИ“ ДООЕЛ, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република Македония, заем в размер на 10 000 евро при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 3 % годишно, за период от 1 година.

Във връзка с взетото решение, с настоящото Ви уведомявам, че на 31.08.2022 г. между „София Комерс-Заложни Къщи“ АД и дъщерното дружество бе сключен договор за заем при горепосочените параметри.