fbpx

Уведомление относно отразена промяна в капитала на Дружеството

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведеното на 20.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД Ви уведомяваме, че промяната в капитала на Дружеството бе успешно отразена в Търговски регистър, Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД.

Считано от 01.08.2022 г. акциите на Дружеството се търгуват при следните параметри:

  • Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София;
  • ISIN код на емисията: BG1100053054;
  • Борсов код на емисията: SCOM;
  • Размер на емисията: 9 493 876 лв.;
  • Брой акции: 9 493 876 акции;
  • Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.;
  • Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас.

В съответствие с чл. 112д от ЗППЦК, с настоящото Ви уведомяваме, че капиталът на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД към края на месец юли 2022 г. е в размер на 9 493 876 лв., разпределен в 9 493 876 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Към края на месец юли 2022 г. 556 492 броя акции са собственост на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тях до тяхното прехвърляне.