fbpx

Уведомление относно вписани промени по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и обявен устав

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведеното на 20.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, Ви уведомяваме за следните промени, които бяха вписани по електронното дело на Дружеството на 15.07.2022 г. съгласно вписване № 20220715125558:

  • Капиталът на Дружеството е 9 493 876 лв., разпределен в 9 493 876 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка;
  • Уставът, отразяващ приетите от Общото събрание на акционерите промени, е обявен в Търговския регистър.

В допълнение, промяната в капитала на Дружеството ще бъде отразена в „Централен депозитар“ АД („ЦД“) и „Българска фондова борса“ АД, за което надлежно ще бъде информирана обществеността.

Подробна информация може да откриете в приложените документи: