fbpx

Уведомление за съдаване на дъщерно дружество в Северна Македония

С настоящото уведомяваме, че на 29.06.2022 г. беше прието решение от Съвета на директорите за регистрация на еднолично дъщерно дружество в Република северна Македония с капитал EUR 5000 (пет хиляди евро). Името на новоучреденото дружество е „Макком Кеш” ЕООД, Скопие (МАККОМ КЕШ ДООЕЛ Скопје).

Новото дружество се учредява безсрочно. Дружеството ще има следните ръководни органи: управител (Ирена Вачева) и прокурист (Мартина Димчевска, гражданин на Република Северна Македония). Дружеството ще има следния предмет на дейност, свързан с дейността по предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог: Други финансови услуги, различни от застрахователни и пенсионни фондове, неупоменати, нито включени другаде.