fbpx

Уведомление за сключена сделка по чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 24.06.2022 г. следната сделка:

Заемодателят Тодор Вачев предоставя заем в размер на 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева) на „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД при 3 % годишна лихва за срок от една година, считано от 24.06.2022 г. Подробна информация по сключената сделка може да откриете в приложеното уведомление.