fbpx

Уведомление относно приемане на решение за увеличаване на капитала

На проведеното на 20.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД бе прието решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 373 469 лева на 9 493 876 лева със собствени средства на Дружеството съгласно неговия одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. Общото събрание на акционерите избра за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала – „Юг Маркет“ ЕАД.

Разпределението на новите акции е пропорционално на участието в дружествения капитал при съотношение 1:4 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 3 нови акции за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала. Повече подробности ще намерите в приложеното уведомление.