fbpx

Уведомление относно обявена покана в ТР за ОСА на 20.06.2022 г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 19.05.2022 г. беше обявена в Търговския регистър (20220519111700) покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

В т. 10 от дневния ред е предвидено гласуването на решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства.

При приемане на решението от акционерите, разпределението на новите акции ще бъде пропорционално на участието в дружествения капитал при съотношение 1:4 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 3 нови акции за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, ще имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.