fbpx

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 14.03.2022 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното:

  • В резултат на разпореждане със 100 000 бр. акции, на 09.03.2022 г. правото на глас на Калоян Иванов Ленков е преминало праг по смисъла на ЗППЦК (паднало е под 10 %). Към датата на уведомлението притежаваните от акционера акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са 200 000 бр. и представляват 8,43 % от общия брой на гласовете в общото събрание и капитала на Дружеството;
  • В резултат на придобиване на 100 000 бр. акции, на 09.03.2022 г. правото на глас на Ваня Богданова Христова е преминало праг по смисъла на ЗППЦК (надхвърлило е 5 %). Към датата на уведомлението притежаваните от акционера акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са 155 000 бр. и представляват 6,53 % от общия брой на гласовете в общото събрание и капитала на Дружеството.