fbpx

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 25.11.2021 г. следната сделка:

  1. Предмет и страни

Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) на „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ при 3 % годишна лихва за срок от една година, считано от 25.11.2021 г.

Заемател: „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД, с ЕИК 205003155, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, представлявано от Ирена Тодорова Вачева – Управител.