fbpx

Уведомление относно начална дата за изплащане на втори транш от гласуван дивидент на 02.08.2021 г.

С настоящото и в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на Общо събрание на акционерите от 02.08.2021 г., Дружеството определя 21.09.2021 г. (вторник) като начална дата за изплащане на втория транш от гласувания от акционерите дивидент, а именно сума в брутен размер на 0,185 лв. (осемнадесет стотинки и пет десети) на акция.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидента имат лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дата 16.08.2021 г. и на база изготвените от депозитарната институция списъци на акционерите по обикновените акции (BG1100053054) и по привилегированите акции (ISIN BG1200002167), които към настоящия момент са обединени с емисията обикновени акции.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление: