fbpx

Уведомление обединени емсии.

Във връзка с проведените на 25.06.2021 г. и 02.08.2021 г. общи събрания на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ви уведомяваме, че успешно бяха отразени промените в Търговски регистър, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД.

Считано от 02.09.2021 г. и след обединяване на емисия безналични акции с ISIN BG1200002167 oт 201 154 (емисията привилегировани акции), които бяха прехвърлени към емисията безналични акции с ISIN BG1100053054 от 2 172 315 бр. (емисията обикновени акции), без да се променя капиталът, акциите издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, се търгуват при следните параметри:

  1. Размер на емисията: 2 373 469 лв.;
  2. Брой акции: 2 373 469 бр.;
  3. Номинална стойност на една акция: 1,00 (един) лв.;
  4. Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;

ISIN: BG1100053054;