fbpx

Уведомление за сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че след надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 01.09.2021 г. следната сделка:

Заемодател: Тодор Ангелов Вачев ще предостави заем в размер на 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) на „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ при 3 % годишна лихва за срок от една година, считано от 01.09.2021г.

Заемател: „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД, с ЕИК 205003155, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. “Ралевица” № 74, ет. 3, представлявано от Ирена Тодорова Вачева – Управител.

Подробна информация тук: